top of page

Oferta pracy

Rejestratorka medyczna

548982-PJZN15-765.jpg

Szukamy osoby na stanowisko Rejestratorka medyczna. Oferujemy stabilną pracę w życzliwej atmosferze, zmianową od poniedziałku do piątku w godzinach 8-19 , dowolna forma zatrudnienia, minimum 7 godzin dziennie.

Wymagane kwalifikacje: Dyplom ukończenia szkoły średniej, znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Doświadczenie zawodowe: Wskazane doświadczenie w branży medycznej.

Umiejętności i oczekiwane cechy osobowe:

 • Bardzo dobra organizacja pracy

 • Dokładność i spostrzegawczość

 • Sprawne komunikowanie się w zespole

 • Rozwiązywania sytuacji problemowych,

 • Współpraca z zespołem i w zespole

 • Monitorowanie, analizowanie, wnioskowanie

 • Obsługa komputera, urządzeń biurowych i kasy fiskalnej

 • Empatia i życzliwość

Zakres obowiązków i uprawnień Rejestratorki: 

Wykonywanie i współudział w wykonywaniu profesjonalnej obsługi pacjenta :

 •  Szybka i miła obsługa pacjentów,

 •  Rejestracja pacjentów,

 •  Dostarczanie dokumentacji pacjentów do gabinetów,

 • Kompetentne udzielanie informacji o pełnym zakresie świadczeń NZOZ,

 • Udzielanie w ramach posiadanej wiedzy porad telefonicznych,

 • Pobieranie opłat za płatne usługi zgodnie z cennikiem

 • Dbanie o estetykę miejsca pracy

Wykonywanie czynności organizacyjnych, administracyjnych i porządkowych:

 • Ścisła współpraca z pielęgniarkami i lekarzami w celu zapewnienia optymalnej obsługi pacjenta,

 • Rozliczenia raportów kasowych,

 • Prowadzenie dokumentacji medycznej

 • Prowadzenie dokumentacji firmy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,

 • Wykonywanie drobnych czynności biurowych-wysyłka poczty, ksero, itp.,

 • Czuwanie nad porządkiem i estetyką w recepcji i poczekalni.

Inne obowiązki:

 • Kulturalne zachowanie się w stosunku do pacjentów, ich rodzin i pracowników,

 • Samokształcenie, uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych,

 • Przestrzeganie dyscypliny pracy, w tym udział w dokumentowaniu i rozliczaniu czasu pracy

 • Utrzymywanie w należytym porządku i stanie stanowiska pracy,

 • Ścisłe przestrzeganie procedur i standardów obowiązujących w NZOZ

 • Przestrzeganie rozkładu pracy według grafiku,

 • Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ,

 • Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej,

 • Uczestnictwo w działaniach projakościowych

 • Wykonywanie innych poleceń przełożonych

 • Wykonywanie zadań zgodnie z uprawnieniami określonymi w dokumentacji SZJ i doskonalenie SZJ

UPRAWNIENIA:

 • Decydowanie w sytuacjach awaryjnych zgodnie z posiadaną wiedzą,

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 • Przyjmowanie opłat od pacjentów za udzielane świadczenia

 • Wystawianie i podpisywanie rachunków za przyjęte opłaty,

 • Prowadzenia dokumentacji zgodnie z osobno ustalonymi uprawnieniami

Zgłoszenia prosimy wysyłać na maila przychodniapowisle@gmail.com

bottom of page